In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW TWWP O/Lublin

TWWP
Zarz?d TWWP PDF Drukuj Email

Cz?onkowie Zarz?du wybierani s? na Walnym Zebraniu cz?onków TWWP, a funkcje pe?ni?  na zasadzie wolontariatu.

Zarz?d TWWP Oddzia? w Lublinie (od sierpnia 2014 r.)

  • Zofia Frajnt – Prezes Zarz?du Oddzia?u
  • Krzysztof Jasi?ski – Wiceprezes Zarz?du Oddzia?u
  • Krystyna Mroczek – Sekretarz Zarz?du Oddzia?u
  • Jadwiga Wójcik-Maciejewska – Skarbnik Oddzia?u
  • El?bieta Iwanicka – Cz?onek Zarz?du Oddzia?u
 
TWWP PDF Drukuj Email
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddzia? w Lublinie 

"Towarzystwo jest spo?ecznym stowarzyszeniem naukowo-edukacyjnymdzia?aj?cym na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki...

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej (TWWP)  jest prawnym sukcesorem przesz?o stuletniej tradycji polskiego ruchu wszechnicowego, a zw?aszcza dzia?aj?cej w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej – Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jest organizacj? pozarz?dow?, dzia?aj?c? na zasadach non profit.

TWWP  jest spo?ecznym stowarzyszeniem naukowo-edukacyjnym dzia?aj?cym na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki, ze szczególnym uwzgl?dnieniem kszta?cenia i wychowania, s?u??cym podnoszeniu kultury umys?owej polskiego spo?ecze?stwa, polityki spo?ecznej, kultury narodowej oraz ochrony ?rodowiska.

Dzia?ania Towarzystwa  nakierowane s? szczególnie na: dzia?alno?? w zakresie pomocy spo?ecznej,  ochron? i promocj? zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyk? i krajoznawstwo oraz promocj?  i organizacj? wolontariatu, a tak?e na integracj? oraz reintegracj? zawodow? i spo?eczn? osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

 


Polub nas na Facebooku