In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW Projekty

Projekty
Konferencja ko?cowa PDF Drukuj Email

Konferencja ko?cowa w projekcie BALL

W dniach 14 i 15 wrze?nia 2016 r. w Reykjaviku odby?o si? spotkanie partnerów projektu BALL podczas którego podsumowano dwuletnie dzia?ania projektowe. Podczas konferencji fina?owej zaprezentowano pierwszy poradnik zach?caj?cy do przygotowywania si? do przej?cia na emerytur?. Poradnik "Odkryjmy dynamiczny trzeci wiek" ukaza? si? w j?zyku angielskim, polskim, hiszpa?skim, islandzkim.

Idee i wskazówki zawarte w ksi??ce s? wynikiem szeroko zakrojonych prac badawczych i bada? ankietowych prowadzonych w trzech krajach partnerskich projektu: Islandii, Polsce i Hiszpanii, z my?l? o Europie jako ca?o?ci. Skoncentrowano si? na grupie wiekowej od 50 do 70 lat. Pe?ne raporty s? dost?pne na stronie internetowej projektu BALL.[1] Wyniki tych bada? pos?u?y?y do opracowania zalece? dla wszystkich podmiotów, publicznych i prywatnych, które s? zobowi?zane b?d? zainteresowane oferowaniem porad dotycz?cych przygotowania si? do trzeciego wieku.

Rekomendacje zosta?y zdefiniowane w trzech grupach dzia?a?, z których ka?da mo?e zosta? wykorzystana niezale?nie lub w powi?zaniu z pozosta?ymi, tworz?c kompletny pakiet dla uzyskania najlepszych rezultatów. Taki pakiet jest zalecany w szczególno?ci dla programów publicznych, w?adz lokalnych, regionalnych i krajowych, prywatnych firm i instytucji. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

[1]www.ball-project.eu

http://reykjavik.is/frettir/verum-virk-med-aevinami

 
Odkrywaj?c dynamiczny trzeci wiek PDF Drukuj Email

Zapraszamy do lektury ksi??ki: "Odkrywaj?c dynamiczny trzeci wiek - wskazówki i zalecenia w projekcie BALL.

14 wrze?nia 2016 r., podczas konferencji w Reykjawiku odby?a si? promocja nowego podr?cznika, opracowanego przez mi?dzynarodowy zespó? ekspertów w Programie Erasmus + w projekcie BALL. Ksi?zka ukaza?a si? w 4 wersjach j?zykowych (w j?zyku polskim, angielskim, hiszpa?skim i islandzkim) i jest dost?pna na stronie projektu:

http://www.ball-project.eu

 

 

 

 

 
Pierwsze spotkanie wydawnicze projektu BALL w Lublinie PDF Drukuj Email

Pierwsze spotkanie wydawnicze projektu BALL B?d? Aktywny Ucz?c si? Przez Ca?e ?ycie odby?o si? 5-6 kwietnia 2016 w Lublinie. Zespo?y Ball z Uniwersytetu Permanentnego w Alicante, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Reykjaviku i z Lublina oraz islandzkiego koordynatora, Evris, spotka?y si? by pracowa? nad ostateczna wersja wskazówek i rekomendacji wypracowane w czasie dwuletnich dzia?a? w Projekcie a dotycz?cych przygotowania do emerytury.

Po dwóch dniach intensywnej i owocnej pracy partnerom z Hiszpanii, Polski i Islandii uda?o si? przygotowa?  robocza wersj? ostatecznego kszta?tu przysz?ej publikacji, która b?dzie prezentowa?a szerokie spektrum rekomendacji, wskazówek, materia?ów pomocnych w organizacji wsparcia dla osób w wieku 50+ celem zapewnienia ich dalszego samorozwoju, aktywnej obecno?ci na rynku pracy oraz efektywnego przygotowania do przej?cie na emerytur?.

http://www.ball-project.eu/pl/content/pierwsze-spotkanie-wydawnicze-projektu-ball-w-lublinie

 
Pierwszy rok projektu BALL PDF Drukuj Email
Ju? w najbli?szy pi?tek, 27 listopada godz. 10.00 Centrum Konferencyjne Fiesta w Lublinie ul. Prusa 8, zapraszamy do udzia?u w spotkaniu na którym przedstawimy wyniki dzia?a?  w pierwszego roku projektu BALL (www.ball-project.eu), oraz nasz? najnowsz? publikacj? "Aktywnie ku emeryturze"
Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników spotkania przygotowali?my bezp?atne egzemplarze.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 
Aktywnie ku emeryturze_27.11.2015 PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Polub nas na Facebooku