In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW Samorz?d Starostowie

Starostowie LUTW
PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Zadania starosty

1. Starosta reprezentuje zespó? przed kierownictwem LUTW i Rad? S?uchaczy, a zw?aszcza: zg?asza propozycje s?uchaczy dotycz?ce dzia?a? ulepszaj?cych funkcjonowanie zespo?u i pomaga w ich realizacji, bierze udzia? w spotkaniach starostów organizowanych przez Rad? Samorz?du i Kierownika LUTW, a nast?pnie przekazuje grupie informacje dotycz?ce dzia?alno?ci LUTW, dba by komunikaty podawane na wyk?adach powszechnych dotar?y do wszystkich cz?onków grupy.

2. Pomaga w dzia?aniach organizacyjnych, w tym: dba o prawid?owy przebieg zaj??, wita i ?egna wyk?adowc?, czuwa nad list? obecno?ci s?uchaczy na zaj?ciach,  wpisuje do dziennika zaj?? dane cz?onków zespo?u na podstawie listy otrzymanej z sekretariatu, dziennik oddaje do Sekretariatu LUTW zaraz po ostatnim spotkaniu w miesi?cu. Na podstawie dziennika ksi?gowo?? wpisuje wyk?adowc? na list? p?ac w zespo?ach, (w zespo?ach, w których nie ma sta?ego opiekuna, starosta z ramienia LUTW koordynuje sprawy umów i rozlicze? finansowych zgodnie ze wskazaniami ksi?gowo?ci TWWP).

3. Utrzymuje kontakty z osobami prowadz?cymi zaj?cia: przekazuje opiekunowi i wyk?adowcom roczne harmonogramy zaj?? oraz okoliczno?ciowe zaproszenia, np. na inauguracj?, uroczysto?? zako?czenia roku akademickiego, spotkania ?wi?teczne itp.,  uczestniczy w programowaniu zaj??, zbiera opinie s?uchaczy, utrzymuje kontakt z Rad? Programow?, opiekunem zespo?u lub wyk?adowcami, pomaga w doborze wyk?adów i potrzebnych materia?ów, przypomina wyk?adowcy o dacie zaj?? co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Po zako?czeniu zaj?? w danym roku akademickim przygotowuje sprawozdanie (zgodnie z przyj?tym wzorem) z dzia?alno?ci zespo?u i oddaje do Sekretariatu LUTW do 15 czerwca danego roku.

5. Troszczy si? o dobr? atmosfer? w zespole, w tym: wspomaga inicjatywy s?uchaczy w zakresie spotka? towarzyskich, wycieczek, odwiedzin osób nieobecnych na zaj?ciach z powodu choroby, k?opotów osobistych itp., pomaga w rozwi?zywaniu sporów, konfliktów, trudno?ci ?yciowych, zach?ca do pracy spo?ecznej na rzecz LUTW, otacza opiek? nowych s?uchaczy, u?atwia im kontakty z innymi cz?onkami grupy, w??cza ich do ?ycia towarzyskiego, pomaga w pierwszych tygodniach po rozpocz?ciu zaj??.

 


Polub nas na Facebooku